เรื่องน่ารู้ของ ฟ้าทะลายโจร กับ โรค โควิด-19 โดย กิฟฟารีน ฟ้าทลายโจร

ฟ้าทลายโจร เป็น พิชสมุนไพร ที่ใครๆ ก็รู้จัก เราจะมา ศึกษาเพื่มเติมกันถึงประโยชน์ ของฟ้าทลายโจร กันครับ

สารบัญ

ฟ้าทะลายโจร คืออะไร?

“ฟ้าทะลายโจร” ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees (วงศ์ Acanthaceae)

“ฟ้าทะลายโจร” ชื่ออื่น : หญ้ากันงู (สงขลา) น้ำลายพังพอน ฟ้าละลายโจร (กรุงเทพฯ) ฟ้าสาง (พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) ฟ้าสะท้าน (พัทลุง)

“ฟ้าทะลายโจร” ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

 • เป็นไม้ล้มลุก สูง ประมาณ 30-70 ซม. ทุกส่วนมีรสขม
 • กิ่ง เป็นใบสี่เหลี่ยม
 • ใบเดี่ยว แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
 • ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ
 • ดอกย่อย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ มีเส้นสีม่วงแดงพาดอยู่ ปากล่างมี 2 กลีบ
 • ผล เป็นฝัก เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล แตกได้ ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

ส่วนที่ใช้ : ทั้งต้น ใบสด ใบแห้ง ใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือน

ประวัติการใช้ทางการแพทย์

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) เป็น สมุนไพร ที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในการแพทย์แผนโบราณของจีน แก้การอักเสบ และแก้ท้องเสียโดยใช้เป็นยาแก้ไข้

ในตํารายาของประเทศจีนได้มีการใช้รักษาโรคหวัด ในทวีปยุโรปและ อเมริกาใต้ มีการใช้บรรเทาอาการไข้ เจ็บคอในผู้ป่วยโรคหวัดเช่นเดียวกัน (อ้างอิงที่ 1)

ในประเทศไทยได้บรรจุ ฟ้าทะลายโจร อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ของกระทรวงสาธารณสุขในหมวดหมู่ยารักษากลุ่มอาการ ของระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

โดยใช้ผงจาก ส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรที่มีสารสําคัญ “กลุ่มแลคโตน (Total Lactone)” โดยคําานวณเป็น “สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide)” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนัก w/w (อ้างอิงที่ 2)

การศึกษาวิจัยและทดลอง ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร มีข้อมูลงานวิจัยแบบ Meta-analysis ที่รวบรวมและวิเคราะห์ จากงานวิจัยหลายการศึกษา ได้แก่

การศึกษาในปีค.ศ. 2017 ข้อมูลงานวิจัยแบบการวิเคราะห์อภิมาน จาก 33 งานวิจัย จํานวนผู้ป่วย 7,175 คน พบว่า

กลุ่มที่ได้รับ ฟ้าทะลายโจร มีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อ เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ และเจ็บคอได้ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (placebo)

การใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว หรือตํารับที่มีฟ้าทะลายโจร ร่วมกับสมุนไพรอื่น (เช่น Scutellaria baicalensis, Loricera japonica, Forsythia suspense, Aster trinervus)

มีผล ทําให้อาการต่างๆ ของโรคระบบ ทางเดินหายใจดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ ยาหลอก หรือการรักษาตามอาการ (เช่น การได้รับยาแก้ไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้แพ้ ยาลดน้ํามูก ยาแก้ไอ) หรือการใช้สมุนไพรชนิดอื่น ๆ

นอกจาก การใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว หรือการใช้ฟ้าทะลายโจร ร่วมกับการรักษาตามอาการจะมีผลลดความถี่และความรุนแรงของอาการ ต่างๆ (เช่น อาการไอ เจ็บคอ ปวด ไข้) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ การรักษาตามอาการ (อ้างอิงที่ 3, 4)

ในปีค.ศ. 2012 ข้อมูลงานวิจัยแบบการวิเคราะห์อภิมานจาก 6 งานวิจัย (การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม Randomized Controlled Trial: RCT) จํานวนผู้ป่วย 807 คน พบว่า

ผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นในขนาดรับประทาน 31.5 – 200 มก./วัน ระยะเวลารับประทาน 3-10 วัน

มีผล ช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากหวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ (อ้างอิงที่ 3, 5)

จากการสรุปรวบรวมโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า

ในการศึกษาใน สัตว์ทดลอง และในหลอดทดลองนั้น ฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ เช่น มีฤทธิ์ลดไข้และต้านการอักเสบ, ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน, ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฤทธิ์ป้องกันการเกิดอาการ ท้องเสีย, ฤทธิ์ลดการบีบหรือหดเกร็งของทางเดินอาหาร, ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสHIV ฯลฯ

สําหรับรายงานการวิจัยทางคลีนิก ที่เป็นการศึกษาในมนุษย์พอจะสรุป รวมประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจรในด้านต่างๆ ได้พอสังเขป ดังนี้ (อ้างอิงที่ 6)

สรรพคุณ ของ ฟ้าทะลายโจร

 1. บรรเทาอาการหวัด
 2. รักษาอาการไข้เจ็บคอ (Pharyngotonsillitis)
 3. รักษาโรคอุจจาระร่วงและบิดแบคทีเรีย
 4. ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 5. รักษาโรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) ในรูปแบบยาอมใต้ลิ้น

ปัจจุบันมี ฟ้าทะลายโจร จําหน่ายในท้องตลาดอยู่ทั้งที่ผลิตจากโรงงาน ผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICs จากกระทรวงสาธารณสุข และในลักษณะผลิตภัณฑ์จากชุมชน (OTOP) แต่เนื่องจากการออกฤทธิ์ ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสําคัญในฟ้าทะลายโจร

ซึ่งสารสําคัญเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลที่เพาะปลูก แหล่งที่ปลูกและระยะเวลาเก็บเกี่ยว ตลอดจนระยะเวลาการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของความแปรปรวนของสารสําคัญในฟ้าทะลายโจร ทําให้ฟ้าทะลายโจรที่น่ามาใช้นั้น รักษาโรคได้ผลการรักษาที่แตกต่างกัน

ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรนี้ สามารถนํามาใช้ในการรักษาโรคได้ดีในทุกๆ ครั้งที่นํามาใช้ จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจ วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในวัตถุดิบที่จะนํามาใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายโจรทุกครั้ง

ดังนั้น การเลือกใช้ฟ้าทะลายโจรจากโรงงานผลิตยา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICs จากกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็น ทางเลือกที่ดีเนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจรนั้น ให้อ่าน คําเตือนในฉลาก และเอกสารกํากับยา ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่องยา ที่ต้องแจ้งเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกํากับยา และข้อความของค่าเตือน ฉบับที่ ๖๓ ดังนี้ (อ้างอิงที่ 7)

ข้อห้ามของ ฟ้าทะลายโจร

 1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
 2. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีพื้น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม
 3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์
 4. หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้นระหว่าง การใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
 5. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทําให้แขนขามีอาการอ่อนแรง

กลับสู่สารบัญ

ฟ้าทะลายโจร กับ โรคโควิด-19

งานวิจัยในผู้ป่วยที่เป็นหวัด จํานวน 158 คน ให้รับประทาน สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 400 มก. (ความเข้มข้น 5% แอนโดร กราโฟไลด์) วันละ 3 เวลา คิดเป็นปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ คือ 60 มก. ต่อวัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วัน

พบว่า ในวันที่ 2 หลังได้รับยา ความรุนแรงของอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ํามูกไหล ในกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ และในวันที่ 4 หลังได้รับยา ความรุนแรงของทุกอาการ ได้แก่ อาการไอ เสมหะ น้ํามูกไหล ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ปวดหู นอนไม่หลับ เจ็บคอ ในกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ

(อ้างอิงที่ 8)

การศึกษาวิจัย ฟ้าทะลายโจร กับ โรคโควิด-19

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ทําการศึกษาน่าร่องการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโคริต-19 ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จํานวน 6 ราย

ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัด ฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ขนาด 180 มก./วัน ผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ของการได้รับ สารสกัดดังกล่าว โดยหากแยกรายละเอียดอาการ

จะพบว่า อาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ มีน้ํามูก ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ มีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียง ค่าการทํางานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับ 9 โรงพยาบาลของรัฐ

ทําการศึกษาวิจัย โดยจ่ายยาฟ้าทะลายโจร ในการรักษาผู้ป่วยโดวิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย ร่วมกับการรักษา ทางแพทย์แผนปัจจุบันจํานวน 260 ราย พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ ดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-5 ตามลําดับ และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง

ซึ่ง ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากไต้ 2 กรณี โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ระบุว่า การใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 สามารถแนะนําการใช้ได้ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการจะใช้ฟ้าทะลายโจร ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ขนาด 60 มก./วันนาน 5 วัน

กรณีที่ 2 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แสดงอาการเล็กน้อย จะใช้ ฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ขนาด 180 มก./วัน นาน 5 วัน

ซึ่งขนาดและระยะเวลาที่แนะนําให้รับประทานนั้น มีความปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อตับ ส่วนประชาชนที่ยังไม่เป็นโรคโควิค-19 หรือไม่มีอาการใดๆ ไม่แนะนําให้รับประทาน (อ้างอิงที่ 9, 10)

โดยอ้างอิง จากค่าแถลงของอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า “ฟ้าทะลายโจร ไม่สามารถป้องกันโตวิต-19” เพราะไม่สามารถป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ จึงจําเป็นต้องได้รับวัคซีนและมีมาตรการป้องกัน โรคตามปกติ

แต่สามารถรับประทานเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ โดยรับ ประทานประมาณ 20 มก./วัน ติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน เว้น 2 วัน ต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน (อ้างอิงที่ 10)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากมี อาการคล้ายหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ ควรรับประทานยาฟ้าทะลายโจรทันที หากรับประทานยาฟ้าทะลายโจร แล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ ของอาการ (อ้างอิงที่ 11)

ฟ้าทะลายโจร เป็นยาในหมวดหมู่ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย ในบัญชียาหลัก แห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ผง จากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรที่มีสารสําคัญ Total lac-tone โดยค่านวณเป็น แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนัก w/w (อ้างอิงที่ 12)

ล่าสุด จากประกาศราชกิจจาฯ เรื่องประกาศคณะกรรมการ พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็น รูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอด โดยการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้เพิ่มเติม รายการจากยาสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นยาในบัญชียา หลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 2564

ซึ่งรวมถึงประกาศให้ฟ้าทะลายโจร ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรในการบรรเทาอาการของโรคหวัด และโรคโควิด-19 ดังนี้ (อ้างอิงที่ 13)

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรในการบรรเทาอาการของโรคหวัด และโรคโควิด-19

ชี่อยาเงื่อนไข
ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 โดยนํ้าหนัก (w/w)รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)1.ใช้สาหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด
(common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ํามูกไหล มีไข้
2.รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ
andrographolide 60-120 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ยาจากผงฟ้าทะลายโจรรูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ต (Tablet) และยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรรูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโคร -19 ที่มีความ รุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
2.เฉพาะผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มีการควบคุม ปริมาณ andrographolide
3.รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4.ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

กลับสู่สารบัญ

ผลิตภัณฑ์ สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร จาก กิฟฟารีนมีอะไรบ้าง?

ยาแคปซูล สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราไฟไลด์ ไม่น้อยกว่า 8 มก. กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร 400 มก. (50 แคปซูล)

สุดยอดสมุนไพรต้านไวรัส แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ

ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ยาแผนโบราณ / ยาสามัญประจำบ้าน
ฟ้าทะลายโจรผงบดหยาบ ขนาด 400 มก. มีปริมาณสารแอนโดรกราไฟไลด์ ไม่น้อยกว่า 8 มก. ต่อแคปซูล สุดยอดสมุนไพรต้านไวรัส แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ

สรรพคุณ ของ ฟ้าทะลายโจร

จากงานวิจัยพบว่า:

 • ฟ้าละลายโจร 1,200 มก./วัน ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ในผู้ที่เป็นหวัด
 • ฟ้าละลายโจร 6,000 มก./วัน ช่วยลดอาการไข้และเจ็บคอได้ 80 – 90 % ในผู้ป่วยที่มีอาการทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน
 • ช่วยลดอาการผิดปกติของปอด ลดจำนวนไวรัสในปอด และลดอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อ H5N1, H9N2, H1N1 และ Influenza ได้ดี
 • ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส H5N1 ในหลอดทดลองได้

ประโยชน์ดีๆของฟ้าทะลายโจร

 • ต้านไวรัส
 • ต้านเชื้อแบคทีเรีย
 • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 • ลดไข้ ต้านการอักเสบ
 • ต้านเชื้อมาลาเรีย
 • ลดความดันเลือด
 • ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด
 • ป้องกันความเป็นพิษของตับ

คำแนะนำ

 • เสริมภูมิต้านทาน รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละประมาณ 20 มก. โดยรับประทาน 5 วัน เว้น 2 วันไปเรื่อยๆ
 • เป็นไข้หวัด รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละประมาณ 60 -120 มก.
 • รักษาโควิด เมื่อเป็นโควิดแล้วหรือต้องสงสัย (สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงเท่านั้น) รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละ 180 มก. โดยรับประทาน 5 วันเท่านั้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาล

คำเตือน:

 • ห้ามใช้ ในหญิงมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร เนื่องจากมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าน้ำต้มฟ้าทะลายโจรมีผลทำให้หนูแท้งได้
 • ห้ามใช้ ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์
 • หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
 • ฟ้าทะลายโจรอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเดิน ปวดเอว หรือวิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ในผู้ป่วยบางราย หากมีอาการดังกล่าว ควรหยุดใช้ฟ้าทะลายโจร
 • หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
 • แม้ว่าฟ้าทะลายโจรจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างกว้างขวางและดูเหมือนจะมีพิษน้อย แต่เนื่องจากเป็นยาเย็นจัด การกินฟ้าทะลายโจรรักษาโรคนานๆ ติดต่อกันหลายปีอาจจะเกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น มีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย แขนขาไม่มีแรง เป็นต้น

กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร 400 มก. (50 แคปซูล)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย:
ฟ้าทะลายโจร 400 มก.
ขนาดรับประทาน: ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยฟ้าทะลายโจร 400 มก. มีแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ไม่น้อยกว่า 8 มก.
*โดยมีการตรวจวัดสารสำคัญ (ด้วยวิธี HPLC) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)

สรรพคุณ: แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ

การเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดด เก็บให้พ้นมือเด็ก

ยาแคปซูล สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราไฟไลด์ ไม่น้อยกว่า 24 มก. กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร (30 แคปซูล)

ฟ้าทะลายโจร สุดยอดสมุนไพรต้านไวรัส แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด ยาแผนโบราณ / ยาสามัญประจำบ้าน

สูตรใหม่ มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 24 มก. ต่อแคปซูล มากกว่าเดิมถึง 6 เท่า สุดยอดสมุนไพรต้านไวรัส แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ

กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร (30 แคปซูล)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย:
สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ไม่ต่ำกว่า 24 มก.
ขนาดรับประทาน: รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

สรรพคุณ: แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล

การเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดดเก็บให้พ้นมือเด็ก

สเปรย์ระงับกลิ่นปาก ผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารสกัดกระชาย กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร รีเฟรชชิ่ง เม้าท์ สเปรย์ (17 มล.)

พ่นได้ทุกวัน ให้คุณมั่นใจ เสริมการดูแลให้คุณมากขึ้นกว่าเดิม

สเปรย์ระงับกลิ่นปาก ผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารสกัดกระชาย พร้อมด้วยสารสกัดคาโมมายล์ สารสกัดใบฝรั่ง น้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์ และซิทิวไพริดิเนียม คลอไรด์ (Cetylpyridinium Chloride) ดูแลสุขภาพช่องปาก ช่วยให้กลิ่นปากสะอาด ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน ลดกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ ปราศจาก แอลกอฮอล์ ไตรโคลซาน พาราเบน เมทิลไอโซไทอะโซลิโนน ฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองในช่องปาก ขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์ทันสมัย สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่

 • เสริมการปกป้อง เพิ่มความมั่นใจระหว่างวัน
 • ช่วยดูแลช่องปาก และเหงือกให้แลดูสุขภาพดี
 • ลดกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน

คุณค่าจากส่วนผสมคุณภาพ:

 • สารสกัดฟ้าทะลายโจร: สมุนไพรรสขม จัดอยู่ในกลุ่มยาเย็น ช่วยลดการแบ่งตัวของไวรัส
 • สารสกัดกระชาย: สมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน มีสารสำคัญ แพนดูราทิน เอ (Panduratin A) มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของไวรัส ยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดฟันผุ และลดโอกาสการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
 • น้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์: น้ำมันหอมระเหย ให้กลิ่นหอมเย็นสดชื่น
 • สารสกัดคาโมมายล์: ดอกไม้ที่มีประโยชน์มากมาย ช่วยต้านการอักเสบ ช่วยดูแลเหงือกและช่องปากให้แข็งแรง มีสุขภาพดี
 • ซิทิวไพริดิเนียม คลอไรด์: สารที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดการสะสมของคราบแบคทีเรียและคราบพลัค

วิธีใช้: ฉีดสเปรย์ในช่องปาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจระหว่างวัน หลังมื้ออาหาร หรือบ่อยครั้งตามต้องการ

กลับสู่สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

 1. ฟ้าทะลายโจร มาตรฐานสมุนไพรไทย เล่มที่ 1 สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 หน้า 262-254
 3. ฟ้าทะลายโจร สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์ COVD-19 ระบาด ได้จริงหรือ? รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
 4. Andrographis paniculata (Chuản Xin Un) for symptomatic relief of acute respiratory tract Infections in adults and children: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017 Aug4,1208100181780. doi: 10.1371/journal.pone.0181780 Collection 2017
 5. Herbal Medicine for Cough: A Systematic Review and Meta-Analysis. Forsch Komplementmod 2015.2216) 300-88. doi: 10.118000442111. Epub 2015 Dec 14
 6. ท้าทะลายโจร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมสมุนไพรไทย…. ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 7. ประกาศกระทรวงดารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่การกํากับและข้อความของคําเตือน ฉบับที่ ๒
 8. Use of visual analogue scale measurements (VAS) to asses the effectiveness of standardized Andrographis paniculata extract SHA-10 in reducing the symptoms of common cold. A randomized double blind-placebo study. Clinical TrialPhytomedicine. 1999 Oct,640217-23. doi:10.1016/0944-71199980012-9https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10589439
 9. กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยความคืบหน้า การศึกษาวิจัย “ฟ้าทะลายโจร รักษาผู้ป่วยโตวิต -19 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเสียhttps://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/dam-news/dn/6769-an0018.html
 10. ฟ้าทะลายโจร ยังไม่สามารถป้องกันโควิค-19 แต่เสริมภูมิคุ้มกัน ขณะที่กระชาย กัญชา ไม่ได้เช่นกัน เจาะลึกระบบสุขภาพ https://www.focus.org/content/2001/04/21448
 11. กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยความคืบหน้าการใช้”ฟ้าทะลายโจร “รักษาผู้ป่วยใดวิด 19 ล่าสุดขยายผลการรักษา 9 รพ.ของรัฐส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมการแพทย์แผนไทยและการ. ทาง https://www.diam.moph.go.th/indephp/th/dom-news/dn/6775-dn0024.html
 12. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561หน้า 262-2564
 13. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า ๔๖ เล่ม ๑๓๐ คนพิเศษ ๓๒๐ ง ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๒๕

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา

 • ค่าสมัครเพียง 180 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่มีค่าต่ออายุรายปี
 • รับแคตตาล็อกสินค้าพร้อมบัตรสมาชิก และรับส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก 25% ได้ทันที
 • รับเงินปันผล 10%-15%-25% คืนกลับมาจากการใช้สินค้าทุกเดือน และรับโบนัสพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน และโปรโมชั่นของแถมประจำสัปดาห์ ได้ทุกเดือน
 • ประกันคุ้มครองชีวิตฟรี ในรหัสเดียวกัน สามี/ภรรยา วงเงินตั้งแต่ 120,000-320,000 บาท
 • สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว หรือ ต้องการทำเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
 • สร้างเครือข่ายได้รับลิขสิทธิ์ 4%-10% พร้อมส่งต่อเครือข่าย และรายได้ทั้งหมด เป็นมรดกให้ทายาท
 • เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วจะไม่มีการปรับหรือลดตำแหน่งในภายหลัง แม้ว่าจะไม่ได้รักษายอดในเดือนถัดไป

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกิฟฟารีน กับ ทางเว็บไซต์ ของเรา

 • รหัส สมาชิก ของท่าน คือ คูปองส่วนลด 25% ในการ ซื้อ สินค้า กับทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • เราจำกัดแค่ ต้องใช้คูปองกับ เว็บไชต์ ของเรา แต่ เราไม่ได้จำกัด ผู้ใช้ คุณ จะให้ใครใช้ก็ได้ โดย เราจัดส่งให้ ฟรี !
 • สำหรับ ท่าน ที่ต้องการต่อยอด ธุรกิจ ลองปรีกษาเรา เรายินดีที่จะให้คำปรึกษา แก่คุณ
 • ช่องทางสะดวกให้คำปรึกษา Fan Page Sirikul Shop
สมัครสมาชิก กิฟฟารีน
Shopping Cart
Scroll to Top