Sale!

ขี้ผึ้งรูดไหม ใช้รูดไหม รูดด้ายเย็บผ้า เย็บมือ ให้ลื่น ปักเย็บง่าย ไหมเรียงตัวสวย สำหรับงานปักครอสติช

Original price was: 10฿.Current price is: 5฿.

ขี้ผึ้งรูดไหม สำหรับรูดด้ายปัก ด้ายเย็บ สำหรับงานปักครอสติช

ใช้รูดไหม. รูดด้ายเย็บผ้า(เย็บมือ) ให้ลื่น

  • สำหรับใช้ด้ายรูดกับขี้ผึ้ง เพื่อเพิ่มความหล่อลื่นให้กับด้ายปัก ด้ายเย็บ
  • ไม่ทำให้ด้ายพันกัน ระหว่างปัก หรือเย็บ
  • ทำให้ด้ายเรียงตัวกันสวยงาม
  • ไม่ทำให้ด้ายแตกเส้น ขี้ผึ้งไม่ทำให้ด้ายเปื้อน
  • เมื่อปักเสร็จนำผลงานไปซักทำความสะอาด

Availability: มีสินค้าอยู่ 50

ขี้ผึ้งรูดไหม ใช้รูดไหม รูดด้ายเย็บผ้า เย็บมือ ให้ลื่น ปักเย็บง่าย ไหมเรียงตัวสวย สำหรับงานปักครอสติช

Silk threading wax is used to thread silk and thread for sewing, making hand sewing smooth, easy to embroider, and beautifully arranged silk. For cross-stitch work

ขี้ผึ้งรูดไหม สำหรับรูดด้ายปัก ด้ายเย็บ สำหรับงานปักครอสติช

ใช้รูดไหม. รูดด้ายเย็บผ้า(เย็บมือ) ให้ลื่น

  • สำหรับใช้ด้ายรูดกับขี้ผึ้ง เพื่อเพิ่มความหล่อลื่นให้กับด้ายปัก ด้ายเย็บ
  • ไม่ทำให้ด้ายพันกัน ระหว่างปัก หรือเย็บ
  • ทำให้ด้ายเรียงตัวกันสวยงาม
  • ไม่ทำให้ด้ายแตกเส้น ขี้ผึ้งไม่ทำให้ด้ายเปื้อน
  • เมื่อปักเสร็จนำผลงานไปซักทำความสะอาด

ขี้ผึ้ง คือ อะไร?

ขี้ผึ้ง คือ ไขมันในสถานะของแข็ง เกิดขึ้นจากการผสมของสารประกอบหลายชนิดได้แก่ไฮโดรคาร์บอน (สารเคมีจำพวกน้ำมันดิน) 14%, โมโนเอสเตอร์ 35%, ไดเอสเตอร์ 14%, ไตรเอสเตอร์ 3%, ไฮดรอกซีโพลีเอสเตอร์ 8%, เอสเตอร์ของกรด 1%, กรดอิสระ 12%, แอลกอฮอล์อิสระ 1% รวมถึงสารที่ไม่สามารถระบุได้อีก 6% ขี้ผึ้งถูกเก็บอยู่ในตัวของผึ้งน้ำหวานในรูปของเกล็ดบาง ๆ เกล็ดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยต่อมที่อยู่บริเวณท้องน้อยของผึ้ง ส่วนผึ้งงานมีต่อมดังกล่าวอยู่แปดต่อมอยู่ด้านในของเปลือกปล้องกลางบริเวณท้องน้อยในอัตราส่วน 4 ต่อ 7 ขนาดของต่อมผลิตขี้ผึ้งขึ้นอยู่กับอายุของผึ้งงาน

Shopping Cart
Scroll to Top